Táto webová lokalita používa súbory cookie, aby vám poskytla najvyššiu úroveň služieb. Vaše ďalšie používanie stránky znamená, že súhlasíte s ich používaním.

Zásady ochrany osobných údajov

Týmto vás informujeme, že vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s našou korešpondenciou (základ pre spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane údajov).

Správcom údajov je

P.H. MERINO S.C. S.ROMIK, G.ROMIK

Ulica Damrota 12

43-300 Bielsko-Biała

Správca môže zdieľať vaše osobné údaje s nasledujúcimi kategóriami subjektov:

dodávatelia kuriérskych a poštových služieb, orgány verejnej správy, orgány presadzovania práva, orgány prípravného konania. Vaše údaje neprenášame mimo Poľsko/Európsky hospodársky priestor.

Vaše údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na vykonávanie služieb súvisiacich s touto korešpondenciou.

Máte tieto práva

(a) právo na prístup k vašim údajom a na získanie ich kópie

b) právo na opravu (zmenu) vašich údajov

c) právo na vymazanie vašich údajov.

d) právo na obmedzenie spracovania vašich údajov

e) právo namietať proti spracovaniu vašich údajov

(f) právo na prenosnosť údajov,

(g) právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému orgánu

h) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Akákoľvek námietka proti spracovaniu údajov bude mať za následok nemožnosť e-mailovej korešpondencie. V takom prípade bude možná tradičná korešpondencia alebo osobný kontakt.