Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους.

Πολιτική απορρήτου

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την αλληλογραφία μας (βάση για την επεξεργασία το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι

P.H. MERINO S.C. S.ROMIK, G.ROMIK

12 Damrota Street

43-300 Bielsko-Biała

Ο Διαχειριστής μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τις ακόλουθες κατηγορίες οντοτήτων:

εργολάβοι ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, φορείς δημόσιας διοίκησης, φορείς επιβολής του νόμου, φορείς προδικαστικών ερευνών. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός Πολωνίας/ΕΕ/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την παρούσα αλληλογραφία.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα

(α) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και λήψης αντιγράφου αυτών

β) το δικαίωμα διόρθωσης (τροποποίησης) των δεδομένων σας

γ) το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας

ε) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

(στ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,

(ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή

η) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι δυνατή η παραδοσιακή αλληλογραφία ή η προσωπική επαφή.